Skip to main content

Privacy policy

Privacybeleid

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in Roto en onze producten en diensten. Om u zich veilig en comfortabel te laten voelen wanneer u onze website bezoekt, nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens en de vertrouwelijke behandeling ervan zeer ernstig.

Met deze mededeling over gegevensbescherming willen we u daarom informeren wanneer we welke gegevens opslaan en met welk doel we ze gebruiken – uiteraard in overeenstemming met de van toepassing zijnde voorschriften voor gegevensbescherming.

Als u nog vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Chief Data Protection Officer, wiens contactgegevens u hieronder vindt.

De constante technologische ontwikkeling, veranderingen in onze diensten of juridische situatie en andere redenen kunnen aanpassingen van ons Privacybeleid vereisen. Daarom behouden wij ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen en vragen wij u om zichzelf regelmatig op de hoogte te stellen van de actuele stand van zaken.

Basisinformatie

Tenzij anders vermeld in de volgende paragrafen, worden er geen persoonsgegevens verzameld, verwerkt of gebruikt bij het gebruik van onze websites.

Wanneer u onze internetpagina’s bezoekt, verzamelen onze webservers automatisch algemene informatie. Die omvat het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de internetprovider, het IP-adres van de gebruikte computer, de website van waaruit u ons bezoekt, de pagina’s die u op onze site bezoekt en de datum en duur van uw bezoek.

Deze gegevens kunnen door ons niet worden gebruikt om de individuele gebruiker te identificeren. Wij evalueren de informatie alleen statistisch en gebruiken ze uitsluitend om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteiten van onze websites te verbeteren.

Definitie van persoonsgegevens

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) worden persoonsgegevens als volgt gedefinieerd:

Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, hierna “betrokkene” genoemd; als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een online-identificator, of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Voor zover wij uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens hebben verkregen, geldt Art. 6 alinea. 1 lit. AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens ter uitvoering van een overeenkomst tussen u en Roto geldt Art. 6 alinea. 1 lit. b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, geldt Art. 6 alinea. 1 lit. c AVG als rechtsgrondslag.

Indien verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, geldt Art. 6 alinea. 1 lit. f GDPR als rechtsgrondslag voor de verwerking.

Wis- en opslagperiode voor de gegevens

De persoonsgegevens van de betrokkene zullen worden gewist of de verwerking zal worden beperkt zodra het doel van de bewaring ophoudt te bestaan. Voorts mogen gegevens worden opgeslagen indien de Europese of nationale wetgever hierin heeft voorzien in EU-regelgeving, -wetgeving of andere bepalingen die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing zijn. De gegevens zullen ook worden beperkt of verwijderd indien een door de voornoemde wettelijke bepalingen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen verzameld als u ze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld om een bestelling, een enquête, een prijsvraag of een registratie voor gepersonaliseerde diensten uit te voeren. Daar wordt u geïnformeerd over het voorgenomen doel van de verwerking en wordt u zo nodig om uw toestemming voor opslag gevraagd.

De persoonsgegevens die in het kader van onze websites worden verzameld, worden zonder uw toestemming uitsluitend gebruikt voor de verwerking van bestellingen of voor de verwerking van uw aanvragen en, indien nodig, doorgegeven aan het verantwoordelijke bedrijf binnen Roto Group. Alleen met uw toestemming worden uw gegevens gebruikt in een centraal beheerde en binnen Roto Group geconsolideerde klantendatabase die onder de verantwoordelijkheid van Roto Frank AG wordt beheerd. Het gebruik van deze gegevens blijft beperkt tot reclamedoeleinden en markt- en opinieonderzoek en is alleen mogelijk voor Roto Frank AG en internationale Roto-bedrijfsgebieden. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken.

Uw gegevens worden vóór verzending en verwerking versleuteld om ze te beschermen tegen toegang door onbevoegden. Gelieve er rekening mee te houden dat niet-gecodeerde e-mails zonder toegangsbeveiliging worden verzonden.

Uw gegevens worden niet verkocht, verhuurd of ter beschikking gesteld van derden op een andere manier dan hier beschreven. Persoonsgegevens zullen alleen worden doorgegeven aan overheidsinstellingen en autoriteiten binnen het kader van bindende nationale wetgeving. Onze medewerkers, agentschappen en dealers zijn door ons gebonden aan de grootst mogelijke vertrouwelijkheid.

Contactformulier en service-onderdelen

U kunt contact met ons opnemen via ons e-mailadres of ons contactformulier. De persoonsgegevens die op deze manier aan ons worden verstrekt, worden uiteraard alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze ons ter beschikking hebt gesteld wanneer u contact met ons opneemt.

Als u gebruikmaakt van ons contactformulier en we informatie opvragen die niet nodig is om contact op te nemen, hebben we deze altijd gemarkeerd als optioneel. Deze gegevens dienen ter onderbouwing van uw aanvraag en ter verbetering van de afhandeling van uw aanvraag. Het verstrekken van deze informatie geschiedt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming. Als het gaat om informatie over communicatiekanalen (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), stemt u er ook mee in dat wij contact met u kunnen opnemen via dit communicatiekanaal om op uw verzoek te reageren.

Uiteraard kunt u deze toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken. Neem hiervoor contact op met onze Data Protection Officer, wiens contactgegevens u hieronder vindt.

Portaal voor fabrikanten en dealers / Portaal voor leveranciers

U heeft de mogelijkheid om zich te registreren en een account aan te vragen voor fabrikanten, dealers en leveranciers. Voor de registratie verzamelen en bewaren wij de volgende gegevens (* verplichte invoer):

 • Adresvorm
 • * Voornaam
 • * Achternaam
 • * E-mail (gebruikersnaam)
 • * Wachtwoord
 • Vennootschap
 • Volledig adres
 • Land
 • Taal
 • Telefoon
 • Fax
 • Website

Na registratie ontvangt u een persoonlijke, met wachtwoord beveiligde toegang en kunt u de door u verstrekte gegevens bekijken en beheren. Registratie is vrijwillig, maar kan een voorwaarde zijn voor het gebruik van onze diensten.

Nieuwsbrief voor fabrikanten en dealers

Tijdens het registreren als fabrikant of dealer (zie hierboven) heeft u de mogelijkheid om zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief voor klanten of onze nieuwsbrief voor fabrikanten en dealers. Voor de registratie maken we gebruik van de zogenaamde double-opt-in. Dit betekent dat wij, dat na het verstrekken van uw e-mailadres, naar dit specifieke e-mailadres een bevestigingse-mail sturen waarin we u vragen om te bevestigen dat u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief, respectievelijk zich  te registreren als fabrikant of dealer. Als u bevestigt, slaan wij uw e-mailadres alleen op voor het verzenden van de nieuwsbrief totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Bovendien slaan we bij registratie en bevestiging uw IP-adres op, samen met de tijdstippen, om elk misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Uiteraard kunt u uw toestemming om zich te abonneren op de nieuwsbrief te allen tijde voor de toekomst intrekken. Gebruik hiervoor de link in elke nieuwsbrief of neem contact op met onze Data Protection Officer, wiens contactgegevens u hieronder vindt. Wij geven uw gegevens niet door aan derden.

 

Solliciteren

U kunt zich online aanmelden bij Roto via ons applicatieportaal. Uw onlinesollicitatie wordt via een versleutelde verbinding rechtstreeks doorgestuurd naar de HR-afdeling en uiteraard vertrouwelijk behandeld. Uiteraard gebruiken wij uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw aanvraag en geven wij deze niet door aan derden buiten Roto Group.

Meer informatie over de verwerking van gegevens binnen de aanvraagprocedure kunt u vinden in het Privacybeleid van ons applicatieportaal. Indien u hebt gesolliciteerd voor een specifieke functie en deze reeds ingevuld is of indien wij u geschikt achten voor een andere functie, zullen wij uw sollicitatie graag doorsturen binnen de onderneming. Laat het ons weten als u daar niet mee akkoord gaat. Uw persoonsgegevens worden onmiddellijk na afronding van de aanvraagprocedure of na maximaal 6 maanden verwijderd, tenzij u ons uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven voor een langere opslag van uw gegevens.

Houd er rekening mee dat wij alleen het kandidatenportaal voor sollicitaties aanbieden. Mocht u zich toch via e-mail bij ons aanmelden, dan wijzen wij er uitdrukkelijk op dat e-mailbijlagen niet versleuteld zijn.

Gegevensoverdracht naar andere Roto Group-bedrijven

Overdracht van uw gegevens aan derden buiten Roto Group vindt niet plaats, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, de overdracht van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie of u vooraf uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht van uw gegevens. Externe dienstverleners en partnerbedrijven ontvangen uw gegevens alleen als dit nodig is om uw aanvraag te verwerken. In die gevallen wordt de reikwijdte van de ingediende gegevens echter beperkt tot het vereiste minimum. Voor zover onze serviceproviders in contact komen met uw persoonsgegevens, zorgen wij ervoor dat zij op dezelfde manier voldoen aan de voorschriften van de wetten op de gegevensbescherming. Houd ook rekening met het respectieve privacybeleid van de aanbieders. De betreffende dienstverlener is verantwoordelijk voor de inhoud van externe diensten, waarbij wij binnen de grenzen van de redelijkheid controleren of deze voldoen aan de wettelijke eisen.

Doorgifte van gegevens aan externe dienstverleners (verwerkers)

Uw gegevens worden doorgegeven aan servicepartners, mits zij namens ons werken en Roto ondersteunen bij het verlenen van zijn diensten.

De verwerking van uw persoonsgegevens door gecontracteerde dienstverleners vindt plaats in het kader van de orderverwerking in overeenstemming met art. 28 AVG.

De voormelde dienstverleners hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van hun respectieve activiteiten. Het is deze dienstverleners niet toegestaan uw persoonsgegevens vrij te geven of te gebruiken voor andere doeleinden, in het bijzonder voor hun eigen reclamedoeleinden.

Wanneer externe dienstverleners met uw persoonsgegevens in contact komen, hebben wij wettelijke, technische en organisatorische maatregelen genomen en regelmatig gecontroleerd of zij ook voldoen aan de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften.

Uw persoonsgegevens worden niet commercieel bekendgemaakt aan andere bedrijven.

Tools voor website-optimalisatie

Bij het verzamelen van persoonsgegevens met behulp van tools voor website-optimalisatie verwijzen we naar onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1. 1 lit. f. AVG in samenhang met overweging 47, waarin staat dat direct marketing over het algemeen een rechtmatig belang vormt. Uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden wegen niet op tegen ons belang bij reclame, aangezien we u voorzien van uitgebreide informatie over het verzamelen van gegevens in het kader van ons Privacybeleid en u te allen tijde de mogelijkheid hebt om af te melden (via link of browserinstellingen). Bovendien gebruiken we alleen pseudoniemtracking.

Cookies

Op sommige delen van onze pagina’s gebruiken we zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies brengen geen schade aan uw computer toe en bevatten geen virussen. De cookies op onze internetpagina’s verzamelen geen persoonsgegevens. Wij gebruiken de informatie in cookies om het gebruik van onze pagina’s te vergemakkelijken en aan te passen aan uw behoeften.

Wij maken op onze site gebruik van zowel sessiecookies als permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die in de internetbrowser van de gebruiker worden opgeslagen totdat het browservenster wordt gesloten en de sessiecookies worden verwijderd. Permanente cookies worden gebruikt voor herhaalde bezoeken en opgeslagen in de browser van de gebruiker voor een bepaalde periode (meestal 1 jaar of langer). Deze cookies worden niet verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. Dit type cookie wordt gebruikt om de voorkeuren van een gebruiker te hergebruiken wanneer hij terugkeert naar de site.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Als u niet wilt dat cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u de betreffende optie in de systeeminstellingen van uw browser deactiveren. U kunt opgeslagen cookies te allen tijde verwijderen in de systeeminstellingen van uw browser. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u in de handleiding van de fabrikant van uw browser. Wij wijzen u er echter op dat zonder cookies onze website in beperkte mate kan worden gebruikt.

Gebruik van etracker

Deze website maakt gebruik van de traceertechnologie van etracker GmbH (www.etracker.com) om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen onder een pseudoniem aan te maken. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de bezoeker. Cookies maken het mogelijk de webbrowser te herkennen. De gegevens die via etracker-technologieën worden ingezameld, zullen niet gebruikt worden om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en zullen niet gecombineerd worden met persoonsgegevens over de drager van dit pseudoniem zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkenen. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijden met ingang voor de toekomst worden herroepen.

Social bookmarks

Onze website bevat social bookmarks (Facebook, YouTube, Xing). Social bookmarks zijn internetbladwijzers waarmee gebruikers van dergelijke diensten links en nieuwsberichten kunnen verzamelen. Deze zijn alleen opgenomen op onze website als link naar de bijbehorende diensten. Na het aanklikken van de geïntegreerde afbeelding wordt u doorgestuurd naar de pagina van de betreffende aanbieder, d.w.z. dat er pas dan gebruikersinformatie aan de betreffende aanbieder wordt overgedragen. Voor informatie over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van deze websites verwijzen wij naar het privacybeleid van de aanbieders.

Facebook fanpagina

Wanneer u onze Facebook fanpagina bezoekt, zijn Roto Frank FTT Vertriebs-GmbH samen met Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ierland) verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens volgens het Europese Hof van Justitie (EHvJ). Hiertoe heeft Facebook een addendum beschikbaar gesteld in overeenstemming met art. 26 GDPR, dat u hier kunt bekijken. De onderstaande tekst biedt u informatie over de geassocieerde gegevensverwerking op onze fanpagina, waarbij de Servicevoorwaarden van Facebook onverminderd van kracht blijven.

Omvang van de gegevensverzameling

Wanneer u onze Facebook fanpagina opent, worden in het bijzonder de volgende gegevens verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden: interactie met de gebruikers (publicaties, likes, enz.), demografische gegevens (bv. op basis van informatie over de leeftijd, woonplaats, taal of geslacht), statistische gegevens met betrekking tot de interactie met de gebruikers in geaggregeerde vorm, m.a.w. zonder de mogelijkheid om een specifieke persoon te identificeren (bv. activiteiten op pagina’s, bekeken pagina’s, likes, aanbevelingen, voorbeeldweergaves van pagina’s, publicaties, video’s, inschrijvingen op pagina’s incl. oorsprong, uur van de dag).

Het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden is in het bijzonder een hoofddoel voor Facebook. We verwerken de gegevens aan de hand van de statistiekfunctie Insights van Facebook. De functie Insights van Facebook biedt ons de mogelijkheid om onze inhoud aan te passen aan specifieke doelgroepen. Op die manier kunnen we ook de demografische informatie over bijvoorbeeld de leeftijd en herkomst van gebruikers gebruiken, hoewel we deze informatie niet aan een specifieke persoon kunnen koppelen. De rechtsgrond hiervoor is ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6(1f) GDPR. We zijn van mening dat ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking bestaat uit het voorstellen van onze onderneming, producten en diensten voor uw informatie.

Om de sociale-mediaservice in de vorm van onze Facebook fanpagina aan te bieden en de functie Insight te gebruiken, bewaart Facebook doorgaans cookies op het toestel van de gebruiker.

In overeenstemming met de informatie van Facebook, dienen de door Facebook gebruikte cookies voor authenticatie, veiligheid, website- en productintegriteit, reclame en metingen, websitefuncties en -diensten, prestaties, analyse en onderzoek. U vindt gedetailleerde informatie over de door Facebook gebruikte cookies (bv. naam van de cookies, termijn, bewaarde inhoud en doel) hier door de links op deze pagina te volgen. Deze pagina biedt u ook de mogelijkheid om de door Facebook gebruikte cookies uit te schakelen. Bovendien kunt u hier ook de instellingen voor uw reclamevoorkeuren wijzigen.

Doorgifte en gebruik van persoonsgegevens

Door uw interactie met Facebook biedt u Facebook uiteraard ook toegang tot uw gegevens. Facebook is gevestigd in een niet-EU-land met een lager gegevensbeschermingsniveau. Facebook is onderworpen aan het EU-VS Privacyschild om een gepast gegevensbeschermingsniveau te waarborgen in overeenstemming met de Europese normen.

U kunt zien welke ondernemingen zijn gecertificeerd in overeenstemming met het EU-VS Privacyschild op https://www.privacyshield.gov/list. De Uitvoeringsverordening van de Commissie (EU) 2016/1250 van 12 juli 2016 erkent dat de door het EU-VS Privacyschild geboden bescherming gelijkwaardig is aan de door de Europese Unie geboden bescherming.

Integratie van YouTube-video’s

Op onze website gebruiken we social plugins van het sociale netwerk YouTube.

Via deze plugins kan indien nodig inhoud worden getoond, gedeeld en becommentarieerd. Mogelijk kunnen met deze plugins persoonsgegevens worden overgedragen aan de provider. De inhoud van de plugin wordt rechtstreeks naar de browser overgebracht en door de browser in de website geïmplementeerd. Dit betekent dat wij geen invloed hebben op de omvang van de gegevens die uit de plugins verkregen worden.

Om onbedoelde gegevensoverdracht te voorkomen, zijn de plugins op onze website standaard uitgeschakeld. Door op het betreffende symbool te klikken, wordt de plugin geactiveerd en kunnen gegevens worden overgedragen aan de provider. Hiertoe wordt door het activeren van de plugin een verbinding tussen uw browser en de server van het sociale netwerk tot stand gebracht. Natuurlijk kunnen de plugins te allen tijde worden uitgeschakeld. Met geactiveerde plugins zullen uw IP-adres, de informatie die u hebt bezocht op onze site en andere browser-gebaseerde informatie  worden overgedragen bij het openen van onze site.

Als u bent ingelogd op een sociaal netwerk, kunnen deze gegevens aan uw account worden toegewezen. Als de plugin geactiveerd is, wordt er informatie verzonden, ongeacht of u per ongeluk bent ingelogd dan wel een actief account hebt. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een cookie op uw browser geplaatst dat deze informatie opslaat en overbrengt naar het sociale netwerk wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Meer informatie, welke gegevens en met welk doel deze verzameld zullen worden door integratie van social plugins is te vinden in het Privacybeleid van Google.

Beveiliging van gegevens

Roto Frank AG gebruikt technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd volgens de technologische ontwikkelingen.

Rechten van de betrokkenen

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:

 • Recht van toegang, art. 15 AVG

U kunt ons vragen om te bevestigen of wij uw persoonlijke gegevens al dan niet verwerken. Als wij uw gegevens hebben verwerkt, heeft u verdere informatierechten zoals vastgelegd in artikel 15 van de AVG.

 • Recht op correctie

Indien de informatie die wij van u hebben verzameld onjuist of onvolledig is, kunt u ons onmiddellijk verzoeken deze te corrigeren conform artikel 16 van de AVG.

 • Recht op beperking van de verwerking

Op grond van de eisen van art. 18 AVG, kunt u ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Na de beperking mogen uw gegevens alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat. Wij zullen u informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

 • Recht op wissen

Indien een van de redenen in Art. 17 alinea 1 AVG van toepassing is, kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen, tenzij er een uitzondering is op de verwijderingsplicht conform Art. 17 alinea 3 AVG.

 • Recht op informatie

Als u gebruik hebt gemaakt van uw recht op correctie, wissen of beperking van de verwerking, zijn wij op grond van artikel 19 AVG verplicht om alle ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte te stellen, tenzij de melding onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. U hebt ook het recht om geïnformeerd te worden over de ontvangers. U hebt het recht om informatie over deze ontvangers te verkrijgen van de verantwoordelijke persoon.

 • Recht op gegevensportabiliteit

Bovendien hebt u volgens artikel 20 AVG het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een machineleesbaar formaat en deze ongehinderd aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven, mits de vereisten van artikel 20, alinea 1 lit. a AVG worden nageleefd, of om te verkrijgen dat uw persoonsgegevens rechtstreeks door ons worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is en er geen afbreuk wordt gedaan aan de vrijheden en rechten van andere personen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag.

 • Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roto Frank AG op grond van Art. 6 alinea 1 lit. f AVG.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er redenen zijn voor een verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 • Recht om de verklaring van toestemming inzake gegevensbescherming in te trekken

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring met een verklaring aan Roto Frank AG in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking is uitgevoerd.

 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt te allen tijde het recht om, onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden, een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of een vermoedelijke inbreuk pleegt, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met deze verordening.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid wordt voortdurend aangepast in de loop van de verdere ontwikkeling van het internet of ons aanbod. Wijzigingen worden tijdig op deze pagina aangekondigd. Om op de hoogte te blijven van de actuele stand van onze verordeningen betreffende het gebruik van gegevens, verzoeken we u deze pagina regelmatig te raadplegen.

Data Protection Officer

Data Protection Officer
S.A. Roto Frank N.V.

Rue du Bosquet 1
Zoning Industriel II
1400 Nivelles
Belgique

E-mail: dataprotection@roto-frank.com

Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:

S.A. Roto Frank N.V.

Rue du Bosquet 1
Zoning Industriel II
1400 Nivelles
Belgique

Telefoon: +32 67 89 41 40

E-mail: info.west@roto-frank.com

 

Vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur:

Dr. Eckhard Keill (Chairman)
Christoph Hugenberg
Michael Stangier

Voorzitter van de Raad van Toezicht:
Dr. Michael Stahl